تبلیغات
ایستگاه دانشجویی|دانلود مقاله|پروژه|پرسشنامه|تحقیق|جزوه|نمونه سوال - دانلود پایان نامه حسابداری-بررسی ارتباط سود و میزان پاداش مدیران
 
پایان نامه بررسی ارتباط بین ویژگی های سود از منظر حسابداری و میزان پاداش مدیران
 
            
    
    این پایان نامه با فرمت word و با حجم 5.74MB آماده شده است.

فهرست مطالب به شرح زیر است:

چكیده

مقدمه...

فصل اول

كلیات تحقیق

1-1 مقدمه

2-1 تاریچه مطالعاتی

3-1 بیان مسئله

4-1 چارچوب نظری تحقیق

5-1 فرضیه های تحقیق

6-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

7-1 اهداف تحقیق

8-1 حدود مطالعاتی

1-8-1 قلمرو  مکانی تحقیق

2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق

3-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق

9-1 تعریف واژه های کلیدی  و اصطلاحات

پایداری سود 

هموارسازی سود

فصل دوم

مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه

2-2-كیفیت سود

3-2-مبانی نظری مربوط به مدیریت سود

1-3-2-فرضیه طرح پاداش

2-3-2-فرضیه قرارداد بدهی

3-3-2-فرضیه هزینه سیاسی

4-3-2-تئوری نمایندگی 

5-3-2-انواع قراردادها و نظریه نمایندگی

4-2-هموار سازی سود

1-3-4-2-تنظیم زمان معامله

2-3-4-2-روش های تسهیم هزینه

4-4-2-انواع هموار سازی سود

5-2-مدل های اندازه گیری مدیریت سود

4-5-2-مدل توزیعی

6-2-نرخ بازده داراییها

1-6-2-تجزیه و تحلیل مالی

2-6-2-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملكرد مالی شركت ها :

3-6-2-تعریف نرخ بازده دارایی ها :

4-6-2-اهمیت بازده دارایی ها :

5-6-2-موارد استفاده از ROA

7-2-پیشینه تحقیقات انجام شده

1-7-2- پژوهش های خارجی

فصل سوم

روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه

2-3 روش تحقیق

3-3 جامعه مطالعاتی و نمونه آماری

4-3 روش های جمع اوری اطلاعات

5-3 مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیر های تحقیق:

6-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی تحقیق

4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق

1-4-4 بررسی فرض نرمال بودن متغیرها:

2-4- 4 خلاصه تجزیه وتحلیل ها به تفکیک هرفرضیه به شرح ذیل بیان می شود

فصل پنجم

نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها

3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق

4-5 پیشنهادها

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش

2-4-5 پیشنهادهای برای پژوهش های آتی

5-5 محدودیت های تحقیق

پیوست ها

جدول  مربوط به نام شركت های نمونه آماری

منابع و ماخذ

منابع فارسی:

منابع لاتین:

منابع اینترنتی:

Abstract

    برای دریافت لینک دانلود در زیر کلیک کنید.

        «««دانلود»»»   
    
   


        برای دریافت پایان نامه های بیشتر از حسابداری اینجا کلیک کنید و یا در فایکده ها دنبال آن بگردید.